การเพิ่มผลผลิตข้าวโพดและข้าวฟ่างโดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการเพาะปลูกและบำรุงดินให้ถูกต้อง