การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

Publish Year National Conference 1
2018 inนางสาวกรกฎา นักคิ้ม, รองศาสตราจารย์, inดร.ปวีณา อ่อนใจเอื้อ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาหนังสือประกอบการจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพระดับมัธยมศึกษาตอนต้น", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 9, 19 ตุลาคม 2018, บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา ประเทศไทย