โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการวินิจฉัยโรคข้าวโดยใช้การวิเคราะห์ภาพถ่ายและปัญญาประดิษฐ์

Publish Year International Journal 2
2021 exPitchayaganTemniranrat, exKantip Kiratiratanapruk, exApichon kitvimonrat, exWasin sinthupinyo, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A system for automatic rice disease detection from rice paddy images serviced via a Chatbot", Computers and Electronics in Agriculture, ปีที่ 185, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2021, หน้า 106156
2021 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exK. Lanthong, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Rice Disease Recognition Using Effective Deep Neural Networks", Journal of Web Engineering, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, พฤษภาคม 2021, หน้า 853-878
Publish Year National Journal 2
2022 exเตชินท์ วรสิทธิ์, exธีระ ภัทราพรนันท์, exธีรยุทธ ตู้จินดา, exวสิน สินธุภิญโญ, exกรรณทิพย์ กิรติรัตนพฤกษ์, exพิชญกาญจน์ เต็มนิรันรัตน์, exอภิชน กิจวิมลรัตน์, inดร.จินตนา อันอาตม์งาม, รองศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการรู้จำโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ของข้าว", วารสารแก่นเกษตร, ปีที่ 50, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022, หน้า 216-228
2022 exคนึงนิจ ศรีวิลัย, inดร.ภัสสร วรรณพินิจ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exScott Adkins, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "จีโนมของเชื้อไวรัสเขียวเตี้ยข้าวในประเทศไทยและการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม", วารสารวิชาการเกษตร, ปีที่ 40, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2022, หน้า 114-125
Publish Year International Conference 1
2020 inนายเสกสรรค์ มธุลาภรังสรรค์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ศิวดล เสถียรพัฒนากูล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุจินต์ ภัทรภูวดล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ดวงเพ็ญ เจตน์พิพัฒนพงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKitsana Lanthong, "Rice Diseases Recognition Using Effective Deep Learning Models", 2020 Joint International Conference on Digital Arts, Media and Technology with ECTI Northern Section Conference on Electrical, Electronics, Computer and Telecommunications Engineering (ECTI DAMT & NCON), 11 - 14 มีนาคม 2020, พัทยา อื่นๆ ประเทศไทย