Journal

Article
การประยุกต์ใช้เทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกสำหรับการรู้จำโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ของข้าว
Journal
วารสารแก่นเกษตร (ISSN: 01250485)
Volume
50
Issue
1
Year
มกราคม - กุมภาพันธ์ 2022
Page
216-228
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-