โครงการทดสอบเครื่องปลูกมันสำปะหลังแบบต่อพ่วงกับแทรคเตอร์ต้นกำลัง ระยะที่ 2