การศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาและลักษณะสำคัญทางการเกษตรของพริกประชากรดับเบิลแฮพลอยด์เพื่อการพัฒนาสายพันธุ์

Publish Year National Journal 1
2019 inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "พริกดับเบิลแฮพลอยด์ (Double haploid peppers): พริกสายพันธุ์แท้เพื่องานปรับปรุงพันธุ์และการศึกษาตำแหน่งของยีนที่สนใจ", เกษตรอภิรมย์, ปีที่ 5, ฉบับที่ 25, มกราคม - เมษายน 2019, หน้า 17-20
Publish Year National Conference 2
2019 exณัฐรดา แซ่โก่, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, exณัฏยา ศรีสวัสดิ์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานโรคใบด่างของพริกในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสม F1 ของ ('PEPAC7'?'PEPAC92')", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 18, 5 - 7 พฤศจิกายน 2019, นนทบุรี ประเทศไทย
2018 exณัฐรดา แซ่โก่, inนางสาวบุปผารัฐ รอดภัย, exกมลสิริ เพชรบูรณ์, inดร.อัญชลี รวีโรจน์วิบูลย์, inดร.จุลภาค คุ้นวงศ์, รองศาสตราจารย์, "การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมที่ได้จากสายพันธุ์ 'PEPAC7' x'PEPAC92'", การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17, 19 - 21 พฤศจิกายน 2018, เชียงใหม่ ประเทศไทย