Conference

Article
การสร้างแผนที่ลักษณะเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องกับผลผลิตในประชากรพริกดับเบิลแฮพลอยด์ของพริกลูกผสมที่ได้จากสายพันธุ์ 'PEPAC7' x'PEPAC92'
Conference
การประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 17
Class
ชาติ
Date
19 - 21 พฤศจิกายน 2018
Location
เชียงใหม่ ประเทศไทย
DOI
"-"
Related Link
-