โครงการวิจัยร่วมระหว่าง Faculty of Biosphere Science, Hiroshima University และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์