แนวทางการดำเนินการทางการตลาดของจังหวัดสิงห์บุรีในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงส่งเสริมสุขภาพ

Publish Year National Conference 1
2018 inดร.อิสระพงษ์ พลธานี, อาจารย์, exหงสกุล เมสนุกูล, inดร.ณภัทร สำราญราษฎร์, อาจารย์, "กลยุทธ์ส่งเสริมทางการตลาดการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ จังหวัดสิงห์บุรี", การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่15 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 6 - 7 ธันวาคม 2018, นครปฐม ประเทศไทย