การคัดเลือกสายต้นอ้อยทนดินเค็มจากการก่อกลายพันธุ์ให้ทนดินเค็มโดยการฉายรังสี