แบคทีเรียร่วมอาศัยไส้เดือนฝอยศัตรูแมลงในประเทศไทยและความรุนแรงในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก

Publish Year National Conference 2
2021 exรัตนาวดี อ่อนวงษ์, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, inดร.อัศเลข รัตนวรรณี, รองศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การจำแนกแบคทีเรีย Photorhabdus spp. ในประเทศไทยด้วยวิธีทางชีวโมเลกุลและการก่อโรคต่อหนอนกินรังผึ้งม Galleria mellonella L.", การประชุมวิชาการระดับชาติ "นอร์ทเทิร์นวิจัย" ครั้งที่ 7, 29 พฤษภาคม 2021, ตาก ประเทศไทย
2019 exลัทธพล เหมือนตา, exนิยาภรณ์ ขวัญเกตุ, exรัตนาวดี อ่อนวงษ์, exพิสิฐ อานาจนิยมจันทร์, exพลช หนูเส็ง, inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพของ Steinernema carpocapsae (Weiser) ที่มีต่อหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด, Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)", การประชุมวิชาการอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 14, 12 - 14 พฤศจิกายน 2019, เพชรบุรี ประเทศไทย