ผลของวิธีการอบแห้งและอุณหภูมิอบแห้งที่มีต่อจลนพลศาสตร์การอบแห้งและคุณภาพของเห็ดหอม

Publish Year International Conference 1
2020 inดร.รติยา ธุวพาณิชยานันท์, รองศาสตราจารย์, exรศ.ดร.สมเกียรติ ปรัชญาวรากร, exศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์, "Effect of Fluidized Bed Puffing Condition on Quality Attributes of Shiitake Mushroom Cap", The 32nd Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology and International Conference, 26 พฤศจิกายน 2020, ONLINE กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย