การเปรียบเทียบผลผลิต การใช้น า และต้นทุนการผลิตของระบบการปลูกข้าวประหยัดน าที่เหมาะสมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน