การคัดเลือกพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในพื้นที่ภาคอีสานตอนบนที่มีลักษณะที่ดีทางเศรษฐกิจโดยการใช้เครื่องหมายดีเอ็นเอโมเลกุล

Publish Year International Conference 1
2019 inดร.ภิญญารัตน์ กงประโคน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ธัญญ์วนิช ธัญสิริวรรธน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "MAS: The tool for the future of glutinous rice breeding program.", The 6th Consultative Meeting on Cooperative Research and Development towards Sustainable Development towards Sustainable Development, 12 - 13 ธันวาคม 2019, สะวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว