การออกแบบและพัฒนาระบบฉีดพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในโรงเรือนกล้วยไม้สกุลหวายเพื่อยกระดับศักยภาพการผลิต