การตรวจวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการเกิด DNA methylation กับการผันแปรทางพันธุกรรมของเบญจมาศที่มีที่มาจาก somaclonal variation และการเหนี่ยวนำด้วยรังสีแกมมา

Publish Year National Journal 2
2017 exดร. พันทิพา ลิ้มสงวน, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การชักนำให้เกิดแคลลัสและต้นอ่อนจากกลีบดอกที่พัฒนาแล้วของเบญจมาศ", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 322-333
2017 exดร. พันทิพา ลิ้มสงวน, inดร.สนธิชัย จันทร์เปรม, รองศาสตราจารย์, exอิทธิฤทธิ์ อั้งวิเชียร, exดร.ปัทมา ศรีน้ำเงิน, inดร.เสริมศิริ จันทร์เปรม, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การปรับปรุงพันธุ์โดยชักนำการกลายพันธุ์ในเบญจมาศโดยใช้รังสีแกมมาและการตรวจสอบการกลายพันธุ์โดยวิธีเอเอฟแอลพี", วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร, ปีที่ 48, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 334-345