Journal

Article
การชักนำให้เกิดแคลลัสและต้นอ่อนจากกลีบดอกที่พัฒนาแล้วของเบญจมาศ
Journal
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
Volume
48
Issue
3
Year
กันยายน - ธันวาคม 2017
Page
322-333
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-