ศึกษาความสัมพันธ์ของรูปแบบการเคลื่อนที่ของช้างเลี้ยงในประเทศไทย ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เครือข่ายทางสังคม ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2558

Publish Year International Journal 2
2022 exWeerapun Nokkaew, exApiradee Intarapuk, exApichaya Sakulthai, exWorawidh Wajjwalku, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, "Study of fecal glucocorticoid metabolites in captive Asian elephants in Kanchanaburi Province, Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 3, มีนาคม 2022, หน้า 647-654
2022 inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายณัฐพล เมืองทอง, exSuteeranun Pipitwanichtham, inนายสมิต ศรีสำราญ, inนางสาวพัชริดา ดิษฐวงศ์, exPhawaran Meetipkit, inนางสาวรติวรรณ สิทธิบุตร์, exWarangkhana Lankaphin, exPetthisak Sombutputorn, exWeerapongse Tangjitjaroen, "Surgical Removal of Urinary Bladder Urolith in Female Asian Elephant (Elephas maximus) by Episiotomy and Urinary Bladder Sphincterotomy", เวชชสารสัตวแพทย์, ปีที่ 52, ฉบับที่ 3, กันยายน 2022, หน้า 515-524
Publish Year National Conference 1
2017 exชญานิศ ประสานวงศ์, inดร.สุกัญญา ทองรัตน์สกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.นิกร ทองทิพย์, รองศาสตราจารย์, inนายชัยเทพ พูลเขตต์, รองศาสตราจารย์, "ความรู้ ทัศนคติและวิธีปฎิบัติของควาญช้างต่อความเป็นไปได้ของการแพร่กระจายโรคผ่านการเคลื่อนย้ายช้างเลี้ยงในปางที่มีจานวนการเคลื่อนย้ายช้างสูงของประเทศไทย", นเรศวรวิจัย ครัง้ ที่ 13: วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม, 20 - 21 กรกฎาคม 2017, พิษณุโลก ประเทศไทย