ผลการกดจุดสะท้อนบริเวณสมองที่ฝ่าเท้าต่อเวลาปฏิกิริยาอย่างง่ายในผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดี