การพัฒนาวิธีการ loop-mediated isothermal amplification (LAMP) เพื่อตรวจสอบหาเชื้อ Salmonella spp. ในอาหารและวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ได้ผลอย่างรวดเร็ว