โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้กิจกรรมทางกายต้นแบบเพื่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Publish Year National Journal 1
2017 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exอัจฉริยา กสิยะพัท, exเกษม นครเขตต์, "Association between Sedentary Behaviors and Cardio-metabolic Risk in Thai Active older Adults", Journal of Sport Science and Health, ปีที่ 18, ฉบับที่ 3, กันยายน - ธันวาคม 2017, หน้า 85-94
Publish Year International Conference 3
2018 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exเกษม นครเขตต์, exชญานิฐ ลือวานิช, "Effect of SouthernTraditional Dance on Falls risk and BMI in older adult women: Thailand Active Aging Project.", ISBNPA 2018 , 3 - 6 มิถุนายน 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2018 inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, exSri-ngern Chomporn, inดร.อวยพร ตั้งธงชัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exเกษม นครเขตต์, "Preventing fall risk through Leisure-Time Physical Activity among Thai older adults : Result of Thailand active aging project", ISBNPA 2018, 3 - 6 มิถุนายน 2018, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง
2016 exAikvanich,T., exLuevanich,C., exNa–Songkhla,C., exUdee,N., inดร.อัจฉรา ปุราคม, รองศาสตราจารย์, "Enhance Bone Mineral Density Associated with Difference Physical Activity programs in urban older adults", The International Congress Physical Activity and Public Health, 17 พฤศจิกายน 2016