Person Image

  Education

  • ศศ.ด.(พัฒนาสังคม), มหาวิทยาลัยนเรศวร, ไทย, 2550
  • ศษ.ม.(การส่งเสริมสุขภาพ) , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ไทย, 2539
  • พยาบาลศาสตร์, วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราชบรมราชชนนี, ไทย
  • postdoctoral fellowship, University of Porto, Portugal, 2013

  Expertise Cloud

  Older Adultsphysical activityPhysical Activity (PA)Physical Literacy (PL)Resistance testSECONDARY SCHOOL STUDENTSSedentary BehaviorsSelf-Efficacy TheorySex EducationStation-Based Learning Program (SBL)STEM educationThai SwordTraditional DanceVirtual Learning Kitwalking programWeight Control Programyoung generationกระบวนการเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมสุขภาพกระบวนการสอนการคิดวิเคราะห์การจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์การจัดการความรู้ การสร้างเสริมสุขภาพการจัดการเรียนรู้แบบใช้สื่อการสอน PGการจัดการเรียนรู้แบบปกติการเดินทางการเดินทางที่ใช้แรงกายการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบการท่องเที่ยวการประเมินผลการประเมินผล สร้างเสริมวิถีชีิวิต สุขภาวะการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนออนไลน์การเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้ออนไลน์การลงทุน การออกกำลังกาย กีฬาเพื่อสุขภาพการลงทุน กีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สุขภาวะการส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ"กิจกรรมทางกายกิจกรรมทางกาย สมรรถภาพการทำหน้าที่ทางกาย ผู้สูงอายุกิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุ ความหนาแน่นมวลกระดูกกิจกรรมทางกาย ผู้สูงอายุ คุณภาพชีวิตกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุเกม ROVความดันโลหิตสูงความรอบรู้สุขภาพเครือข่ายการแลกเปลี่ยนความรู้ เครือข่ายความเป็นเพื่อนเครือข่ายแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ เครือข่ายความเป็นเพื่อนโควิด-19เงินลงทุนชุดการเรียนรู้แบบจำลองเสมือนจริงชุดการเรียนรู้สุขภาพออนไลน์ด้านภาษาต่างประเทศและการท่องเที่ยวเด็กและเยาวชนเด็กอ้วนนโยบายนโยบายกิจกรรมทางกายนวัตกรรมนักเรียนผู้สูงอายุบทเรียนออนไลน์โปรแกรมฝึกว ความคล่องแคล่วว่องไวโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนขนาดเล็กโปรแกรมสุขภาพแบบผสมผสาน โรงเรียนผลกระทบด้านจิตใจผลลัพธ์สุขภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้สูงอายุผู้สูงอายุ โปรแกรมกิจกรรมทางกายผู้สูงอายุพฤฒิพลังพฤติกรรมป้องกันพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ นิสิตปริญญาตรีพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพพฤติกรรมเสี่ยงสุขภาพพลังประเทศไทยภาวะพฤฒพลังภาษาต่างประเทศมวลกระดูกระบบไหลเวียนโลหิตโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วิจัยสถาบันวิถีชีวิตสุขภาวะวิถีชีิวิตวิธีการสอนไวรัสโคโรน่า 2119 (โควิด-19 )ศักยภาพและสมรรถนะการเรียนรู้ศูนย์การเรียนรู้สารเสพติดสุขภาพสุขภาพ / ผู้สูงอายุสุขภาพจิตสุขภาวะหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (การจัดการเรียนรู้)อาชีพเสริมแอโรบิคารรับรู้สิ่งแวดล้อมิสิ่งแวดล้อม

  Interest

  การส่งเสริมสุขภาพ, กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ

  Administrative Profile

  • ก.ค. 2555 - ม.ค. 2559 รองหัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและกีฬาฝ่ายวิชาการและการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 306 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนาศาสตร์ 3
   • ห้องภาควิชาพลศึกษาและกีฬา ชั้น 2 อาคาร2
   • ห้องห้อง อาคารเรียนรวม 3 ชั้น 3 อาคารการเรียนการสอน
   • ห้องห้องมัธยมศึกษาปีที่ 2 ชั้น อาคารเรียน2 อาคารโรงเรียนศรัทธาสมุทร

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 16 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 11 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 5 โครงการ)
  • ทุนนอก 12 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 12 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 45 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 24 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 21 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)
  • Unknown 0 เรื่อง (Unknown 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Results from Thailand's 2016 report card on physical activity for children and youthAmornsriwatanakul A., Nakornkhet K., Katewongsa P., Choosakul C., Kaewmanee T., Konharn K., Purakom A., Santiworakul A., Sitilertpisan P., Sriramatr S., Yankai A., Rosenberg M., Bull F.2016Journal of Physical Activity and Health
  13(11),pp. S291-S298
  36
  2The Experience of Older Adults in a Walking Program at Individual, Interpersonal, and Environmental LevelsCarrapatoso S., Silva P., Purakom A., Novais C., Colaço P., Carvalho J.2017Activities, Adaptation and Aging
  41(1),pp. 72-86
  6
  3Knowledge sharing network and friendship network in youth sport leaders summer campPurakom A.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
  31(1),pp. 30-39
  0
  4Evaluation of national housing authority community wellness project: Lessons learned in health promotionPurakom A., Choupanitch K.2015Kasetsart Journal - Social Sciences
  36(3),pp. 510-522
  0