การศึกษาวิเคราะห์ความแข็งแรงของยานแท่นรองรับเครื่องจักรใหญ่สำหรับเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลำที่ 1 เปรียบเทียบกับ ลำที่ 2