การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของกลุ่มวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์และสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ