การศึกษาคุณสมบัติและการประยุกต์ใช้แบคทีเรียย่อยสลายเยื่อใยและไม่ย่อยสลายเยื่อใยที่มีศักยภาพสูงในการเพิ่มประสิทธิภาพการหมักย่อยและสมรรถภาพการผลิตของโค

Publish Year International Journal 4
2021 exChiaki Narabe, exSaki Kamiyama, exMizuki Saito, inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอัญชลี คงประดิษฐ์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exYutaka SUZUKI, exSatoshi Koike, exYasuo KOBAYASHI, "Cashew nut shell liquid potentially mitigates methane emission from the feces of Thai native ruminant livestock by modifying fecal microbiota", Animal Science Journal, ปีที่ 92, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2021, หน้า 1-10
2019 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exสมพร ปุ่นโก๋, inดร.จีระชัย กาญจนพฤฒิพงศ์, รองศาสตราจารย์, inดร.จินตนาถ วงศ์ชวลิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พริมา พิริยางกูร, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "Isolation and partial characterization of Ruminococcus flavefaciens from the rumen of swamp buffalo", Buffalo Bulletin , ปีที่ 38, ฉบับที่ 2, มิถุนายน 2019, หน้า 311-325
2018 inนายภูมพงศ์ บุญแสน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exMadoka KINJO, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, exYutaka SUZUKI, exSatoshi KOIKE3, exYasuo KOBAYASHI, "Partial characterization of phylogeny, ecology and function of the fibrolytic bacterium Ruminococcus flavefaciens OS14, newly isolated from the rumen of swamp buffalo", Animal Science Journal , ปีที่ 89, ฉบับที่ 2, กุมภาพันธ์ 2018, หน้า 377-385
2017 exPiya Piamya, exChonnapat Hattakum, exHsin-I Chiang, inดร.สุริยะ สะวานนท์, ศาสตราจารย์, "USE OF COCULTURE FIBROLYTIC RUMINOCOCCUS ALBUS KU-F152 AND NON-FIBROLYTIC SELENOMONAS RUMINANTIUM S137 FOR IMPROVING FIBER DIGESTIBILITY AND NUTRITION VALUES OF RICE STRAW AND PARA GRASS IN IN VITRO RUMINAL FERMENTATION", Buffalo Bulletin, ปีที่ 36, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2017, หน้า 639-652