ผลกระทบของระยะเวลาต่อคุณภาพอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้หลังการเก็บเกี่ยว

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.ศุมาพร เกษมสำราญ, inดร.สุคันธรส ธาดากิตติสาร, inดร.ณัฐภรณ์ สินันตา, inดร.ณัฐพล จิตมาตย์, รองศาสตราจารย์, exนส.ศิริมาดา มงคลวิทย์, "SIMULTANEOUS ANALYSIS OF SUGARCANE QUALITIES AFTER HARVESTING BY NEAR-INFRARED SPECTROSCOPY", การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (วทท42), 1 ธันวาคม 2016, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย