จัดทำเครื่องชี้วัดการพัฒนาโซ่คุณค่าข้าว (Indicators of Rice Value Chain Development)