Person Image

  Education

  • Ph.D.(Economics), Clarernont Grduate University , U.S.A.
  • M.A.(Applied Economics), University of Michigan, U.S.A.
  • น.บ., มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย
  • ศ.บ.(การเงิน การคลังระหว่างประเทศ ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , ไทย

  Expertise Cloud

  Adoptionadvantagesage structureaging societyagricultural investmentAgricultureaquaculture insuranceArea Yield Index Insuranceattribute levelsBananaBasis RiskBehaviorBusiness Model CanvasCabbageCassavaChina rice marketconsumers’ behaviorscontract attributesContract FarmingCovariance RiskCrop insuranceDecision to Purchasedecision-makingdisadvantageselasticity of substitutionEthiopiaExchange Change Market PresesureExchange Rate RegimeFeasibility studyfinancial accessFood LossFood SecurityFresh Tomatohedonic rice priceHighlandhighland livelihoodIdiosyncratic RiskInclusive Business ModelinsuranceInternational Financeland ternureLoyaltyMacroeconomicsMaizemarket strategyMicro-financeMoral hazardsmultinomial logit ModelNatural ResourceNile TilapiaOil Palm IndustryVietnamข้าวข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ราคา ความเคลื่อนไหวข้าวหอมมะลิครัวเรือนความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ ต้นทุนการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ การผลิตข้าวสารความเต็มใจจ่ายความปลอดภัยความยั่งยืนความยากจนความรู้ทางการเงินโครงสร้างภาคเกษตรชนบทชีวมวลถ่านถ่านคุณภาพสูงทรัพยากรธรรมชาติไทยธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างธุรกิจเสื้อผ้านมวัวแบบยูเอชทีนโยบายรับจำนำ นโยบายประกันรายได้น้ำส้มควันไม้บทบาทของเกษตรพันธสัญญาแบบจำลองแบบจำลองโลจิทประกันภัยประกันภัยพืชผลประเทศจีนปลานิลสดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนผลไม้ไทย-จีนผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปิ้งย่างผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์รมควันผักคะน้าอินทรีย์พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.2562พื้นที่สูงภาคการเกษตรมณลเสฉวนมะเขือเทศแบบกินสดมันสำปะหลังมีส่วนร่วมรูปแบบการจัดการความเสี่ยงวิเคราะห์การส่งออกเวียดนามสังคมผู้สูงอายุสารก่อมะเร็งอุตสาหกรรมเนื้อสัตว์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

  Interest

  Macroeconomics, International Finance, Poverty

  Administrative Profile

  • พ.ค. 2554 - ก.ย. 2557 รองหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากรฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง E5402/11 ชั้น 4 อาคารตึก 5 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
   • ห้องศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ ชั้น 1 อาคารศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
  • ทุนนอก 20 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 7 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 13 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 18 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 13 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1The impact of age structure on technical efficiency in thai agricultureSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2019Kasetsart Journal of Social Sciences
  40(3),pp. 539-545
  16
  2Changing age structure and input substitutability in the Thai agricultural sectorSaiyut P., Bunyasiri I., Sirisupluxana P., Mahathanaseth I.2017Kasetsart Journal of Social Sciences
  38(3),pp. 259-263
  15
  3Consumer's behavior and rice attributes for Thai HomMali Rice in Sichuan Province of ChinaBunyasiri I.N., Sirisupluxana P.2018Journal of Business and Retail Management Research
  12(2),pp. 242-252
  3
  4Stakeholders’ Preferences towards Contract Attributes: Evidence from Rice Production in VietnamTuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2022Sustainability (Switzerland)
  14(6)
  2
  5Rice Contract Farming in Vietnam: Insights from a Qualitative Study †Tuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2021Engineering Proceedings
  9(1)
  2
  6Investment of rice farming households in Thailand and VietnamLeartlam C., Praneetvatakul S., Bunyasiri I.2021Kasetsart Journal of Social Sciences
  42(1),pp. 1-8
  1
  7A case study of inclusive business model using business model canvas for contract farmingBunyasiri I.N., Chatanavin A.2021International Journal of Entrepreneurship
  25(5)
  1
  8Is Crop Insurance Creating Welfare Gain in North-east China? How to Improve Policy Implementation?Le S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I., Suchato R.2019International Journal of Rural Management
  15(2),pp. 185-197
  1
  9Evidence of Moral Hazards in Crop Insurance in Northeast ChinaLe S., Sanglestsawai S., Bunyasiri I.N., Suchato R.2020Southeast Asian Journal of Economics
  8(1),pp. 1-19
  0
  10Perceptions, Problems and Prospects of Contract Farming: Insights from Rice Production in VietnamTuyen M.C., Tuyen M.C., Sirisupluxana P., Bunyasiri I., Hung P.X.2022Sustainability (Switzerland)
  14(19)
  0