สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม

Publish Year International Conference 1
2016 exWipanun Muangsakul, exRojana Nilmanon, exBundit Thongsong, exBorvorn Subsing, exYutthana Kadem, exSuthanee Maliphan, exSeksan Sonwa, exKritsada Siripattanachotikul, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, "สานสัมพันธ์พหุวัยผ่านการขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนในตำบลสระสี่มุม", international conference on human and community resource development, 26 - 27 พฤษภาคม 2016, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2017 exอุไรพร จันทะอุ่มเม้า, exวรรณวิภา เล้าอรุณ, exธัญลักษณ์ เกิดทรัพย์, exเดชา สีดูกา, exนิพิฐพนธ์ สุปัญบุตร, exณภัทร ทองมั่ง, exประภาดา วัชรนาถ, exนพรัตน์ ไชยชนะ, exปราลีณา ทองศรี, exกรุณา คุ้มพร้อม, exสุพัฒน์ ชัยวรรณ์, inดร.สันติ ศรีสวนแตง, รองศาสตราจารย์, inดร.ประสงค์ ตันพิชัย, รองศาสตราจารย์, inดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การขับเคลื่อนสุขภาวะชุมชนโดยผู้สูงอายุด้วยกระบวนการย้อนรอยวิถี: ด้านอาหารชุมชน กรณีศึกษาชุมชนบ้านอ้อกระทุง", การประชุมวิชาการระดับชาคิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 14, 8 ธันวาคม 2017, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย