การศึกษาผลของ Quaternary Benzophenanthridine and Protopine Alkaloids ต่อการสร้างสารไซโตไคน์ของลิมโฟไซท์ที่จำเพาะต่อเชื้อพีอาร์อาร์เอสไวรัสในลูกสุกรหย่านม