การคัดเลือกแม่ไม้และสร้างฐานพันธุกรรมเพื่อการปรับปรุงพันธุ์ไม้จันทร์ทองเทศที่ปลูกบนที่สูง

Publish Year National Conference 1
2016 inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วาทินี สวนผกา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exกิตติศักดิ์ จินดาวงศ์, exขจร สุริยะ, exณัตฑิตา พรมจวง , "การแปรผันของการเติบโต รูปทรงลำต้น และลักษณะเชิงหน้าที่ของใบของจันทร์ทองเทศจากแหล่งเมล็ดต่างๆ", ผลงานวิจัยของมูลนิธิโคงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมา พ.ศ. 2559, 7 กันยายน 2016, เชียงใหม่ ประเทศไทย