การศึกษาความสัมพันธ์ของระดับอิมมูโนโกลบูลินต่อโรคท้องร่วงติดต่อในสุกรระหว่างนมน้ำเหลืองและซีรัมแม่สุกรกับซีรัมลูกสุกร