การวิจัยเพื่อพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

Publish Year National Journal 2
2015 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, exดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, "การพัฒนากลยุทธ์การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน", บรรณศาสตร์ มศว., ปีที่ 8, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 69-82
2015 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, exดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, "การประเมินความต้องการจำเป็นการนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน", วารสารศิลปากรศึกษาศาสตร์วิจัย (SILPAKORN EDUCATIONAL RESEARCH JOURNAL), ปีที่ 7, ฉบับที่ 2, กรกฎาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 108-120
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.พินดา วราสุนันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exดร.อัจศรา ประเสริฐสิน, exดร.สรัญญา จันทร์ชูสกุล, "การพัฒนาตัวบ่งชี้การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 , 8 ธันวาคม 2015, กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย