Conference

Article
การพัฒนาตัวบ่งชี้การนำผลการทดสอบทางการศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Conference
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ครั้งที่ 12 (ISBN: 1232123454326)
Class
ชาติ
Date
8 ธันวาคม 2015
Location
กำแพงแสน นครปฐม ประเทศไทย
DOI
-
Related Link
-