โครงการที่ปรึกษาทางการเกษตรเพื่อประเมินการปลูกและการจัดการกระถินยักษ์สำหรับใช้ผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง