การพัฒนากลุ่มวิจัยการวิเคราะห์พัฒนาวัสดุและกระบวนการผลิตภาควิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์

Publish Year International Journal 3
2016 exMakarawat Boonterm, exSurakan Sunyadeth, exSuchada Dedpakdee, exPanaake Athichalinthorn, inดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Characterization and comparison of cellulose fiber extraction from rice straw by chemical treatment and thermal steam explosion", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 134, ฉบับที่ Part B, ตุลาคม 2016, หน้า 592-599
2015 exWeerawat Terdthaichairat, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exSupamas Danwittayakul, exSittha Sukkasi, "Material Safety and Integrity of Water-Filled Low-Density Polyethylene Bags in an Accelerated Weathering Investigation for Applications in Solar Water Disinfection (SODIS)", Key Engineering Materials, ปีที่ 659, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2015, หน้า 269-273
2013 exKlinklow, N., exPadungkul, S., exKanthong, S., inดร.สมเจตน์ พัชรพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Development of a Kraft paper box lined with thermal-insulating materials by utilizing natural wastes", Key Engineering Materials, ปีที่ 545, ฉบับที่ -, มิถุนายน 2013, หน้า 82-88
Publish Year International Conference 2
2014 exSurakan Sunyadeth, exMakarawat Boonterm, exPanaake Athichalinthorn, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, "Characterization of Cellulose Fiber Extraction from Rice Straw by Chemical Treatment and Thermal Steam Explosion", International Conference on Green and Sustainable Innovation (ICGSI 2014) in conjunction with LCA Agri-Food Asia 2014, 22 - 24 พฤษภาคม 2014
2014 exWeerawat Terdthaichairat, inดร.ราชธีร์ เตชไพศาลเจริญกิจ, รองศาสตราจารย์, inดร.อภิรัตน์ เลาห์บุตรี, รองศาสตราจารย์, exDr.Supamas Danwittayakul, exDr.Sittha Sukkasi, "Materials Safety and Integrity of Water-Filled Polyethylene Bags in an Accelerated Weathering Investigation for Applications in Solar Water Disinfection (SODIS)", The 8th International Conference on Materials Science and Technology, 15 - 16 ธันวาคม 2014