การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน

Publish Year International Journal 2
2010 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Simulation of a Counter-Flow and Cross-Flow Cooling Tower by the Stepwise Integration Method", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 44, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2010, หน้า 972-981
2008 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, inดร.สันติ ลักษิตานนท์, รองศาสตราจารย์, "Study on the Effect of Blade Angle on the Performance of a Small Cooling Tower", Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์), ปีที่ 42, ฉบับที่ 5, ธันวาคม 2008, หน้า 378-384
Publish Year National Journal 25
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การทำนายอุณหภูมิทางออกและความดันสูญเสียของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 358, มกราคม 2014, หน้า 55-62
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดขนาดอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวางที่มีการไหลทั้งสองด้าน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 361, เมษายน 2014, หน้า 79-86
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวางระหว่างอากาศและน้ำ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 362, พฤษภาคม 2014, หน้า 62-71
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวางระหว่างอากาศกับแก๊ส", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 363, มิถุนายน 2014, หน้า 71-81
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อคู่ซ้อน", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 364, กรกฎาคม 2014, หน้า 64-70
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "แบบจำลองการทำให้อากาศเย็นลงโดยอาศัยการระเหยตัวของน้ำบนแผ่นระเหยน้ำ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 365, สิงหาคม 2014, หน้า 64-70
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิกระเปาะเปียกทางเข้ากับสมรรถนะคูลเลอร์แบบระเหยน้ำ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 366, กันยายน 2014, หน้า 65-70
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวาง Wavy-Fin Plate Surface และ Plain-Fin Surface", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 367, ตุลาคม 2014, หน้า 61-70
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "สหสัมพันธ์สำหรับสัมประสิทธิ์การพาความร้อนด้านอากาศในอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบไหลขวาง", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 31, ฉบับที่ 368, พฤศจิกายน 2014, หน้า 65-75
2014 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การกำหนดขนาดของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวาง", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 359, กุมภาพันธ์ 2014
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "ฮีตไปป์(2)", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 349, เมษายน 2013, หน้า 65-70
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(1)", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 350, พฤษภาคม 2013
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(2)", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 351, มิถุนายน 2013
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(3)", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 352, กรกฎาคม 2013
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(4)", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 353, สิงหาคม 2013
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การปรับสภาวะของอากาศบนแผนภูมิอากาศชื้น(5)", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 354, กันยายน 2013
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่1 เงื่อนไขการออกแบบ", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 355, ตุลาคม 2013, หน้า 54-62
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่ 2 พิจารณาของไหลในท่อด้านเดียว ตามระเบียบวิธีของ Shah", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 356, พฤศจิกายน 2013, หน้า 64-71
2013 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การออกแบบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ สำหรับคอนเดนเซอร์และอีวาโปเรเตอร์", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 30, ฉบับที่ 357, ธันวาคม 2013
2012 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "การคำนวณอุณหภูมินำ้เย็นที่ทำได้ของคูลลิ่งทาวเวอร์แบบไหลสวนทางบนภาวะออกแบบที่กำหนด", เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ, ปีที่ 29, ฉบับที่ 344, พฤศจิกายน 2012, หน้า 62-69
2010 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Simulation and Sensitivity Analysis of Refrigerating System by Newton Raphson's Method", Engineering Technology, Faculty of Engineering, Kasetsart University, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2010, หน้า 61-76
2009 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "A Study on the Calibration of an Orifice Flow Meter in a Small Counter-Flow Cooling Tower Testing", Journal of Research in Engineering and Technology, ปีที่ 6, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2009, หน้า 219-232
2009 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Study on the Optimal Design of a Mechanical Draft Cooling Tower", Engineering Technology , Faculty of Engineering, Kasetsart University, ปีที่ 6, ฉบับที่ 1, มกราคม - มีนาคม 2009, หน้า 25-34
2008 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "Fill Replacement", Enginering and Technology, ปีที่ 5, ฉบับที่ 8, มกราคม - มีนาคม 2008, หน้า 1-14
2007 inดร.มนตรี พิรุณเกษตร, รองศาสตราจารย์, "SIMULATION OF HEAT AND MASS TRANSFER IN SIMPLE PARALLEL-PLATES PACKING OF THE COUNTER-FLOW COOLING", Engineering Technology, Faculty of Engineering, Kasetsart University, ปีที่ 4, ฉบับที่ 3, มกราคม - มีนาคม 2007, หน้า 43-56