Journal

Article
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่ 2 พิจารณาของไหลในท่อด้านเดียว ตามระเบียบวิธีของ Shah
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
30
Issue
356
Year
พฤศจิกายน 2013
Page
64-71
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-