Journal

อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเชลล์และทิวบ์ ตอนที่ 2 พิจารณาของไหลในท่อด้านเดียว ตามระเบียบวิธีของ Shah
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
30
356
64-71
พฤศจิกายน 2013
ชาติ
-
-
-
-