Journal

Article
การคำนวณอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนกะทัดรัดแบบไหลขวางระหว่างอากาศกับแก๊ส
Journal
เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ (ISSN: 08576475)
Volume
31
Issue
363
Year
มิถุนายน 2014
Page
71-81
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-