แรงตึงในเอ็นไขว้หน้าของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดซ่อมสร้างโดยใช้แบบจำลอง