โครงการการศึกษาปรับปรุงพันธุ์และประเมินปริมาณผลผลิตของไม้โตเร็ว แนวทางการปลูกและการพัฒนาเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทน

Publish Year International Conference 1
2016 inดร.มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์, "Eucalyptus plantation management in Thailand", 11th Biennial Short Rotation Woody Crops Operation Working Group Meeting, 11 - 13 ตุลาคม 2016, ฟลอริดา สหรัฐอเมริกา