การพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยที่เหมาะสมต่อการมองเห็นและฟื้นฟูของผู้ป่วยสูงอายุ

Publish Year National Journal 1
2020 inดร.นวลวรรณ ทวยเจริญ, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนต่อการมองเห็นและการฟื้นฟูของผู้สูงอายุชาวไทย", เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม, ปีที่ 7, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2020, หน้า 44-73