Journal

Article
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วยในโรงพยาบาลชุมชนต่อการมองเห็นและการฟื้นฟูของผู้สูงอายุชาวไทย
Journal
เจ-ดี : วารสารวิชาการ การออกแบบสภาพแวดล้อม (ISSN: 23510935)
Volume
7
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2020
Page
44-73
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-