โครงการการจัดการสารเคมีห้องปฏิบัติการวิจัยเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์