การวิเคราะห์เชิงเศษรฐสังคมในระบบการปลูกข้าวเพื่อใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพในเขตพื้นที่ Mukim Bagan Serai,อำเภอ Kerian,รัฐ Perak เพ็นนินซูลาร์ตอนเหนือ ประเทศมาเลเซีย