การศึกษาสรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวของหงส์เหินพันธุ์ใหม่

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exKamontip Sungkaew, "In vitro propagation of Globba sherwoodiana", The 7th International Symposium on the Family Zingiberaceae "Gingers for life", 17 - 20 สิงหาคม 2015, เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 exนายเอกรัตน์ ธนูทอง, inดร.พัชรียา บุญกอแก้ว, รองศาสตราจารย์, inดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์, รองศาสตราจารย์, "ความสัมพันธ์ระหว่างการเจริญเติบโตและอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงของหงส์เหิน", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย