การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนมากกว่าหนึ่งขนาดจากโซเดียม ซิลิเกต โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ

Publish Year International Journal 1
2014 exPhatharachindanuwong, C., inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exChisti, Y., inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, exPlank, J., "Morphology and adsorption capacity of sodium silicate-based hierarchical porous silica templated on natural rubber: Influence of washing-drying methods", Materials Letters, ปีที่ 130, ฉบับที่ -, กันยายน 2014, หน้า 206-209
Publish Year National Conference 2
2013 exชญาณี ภัทรจินดานุวงศ์, inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, inดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, ศาสตราจารย์, "การหาพีเอชและอุณหภูมิแคลซิเนชั่นของการสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาดจากโซเดียมซิลิเกตโดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ", การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556, 24 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exสลิลทิพย์ จิตรปลื้ม , inดร.นันทิยา หาญศุภลักษณ์, รองศาสตราจารย์, "การสังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุนหลายขนาด โดยใช้หางน้ำยางธรรมชาติเป็นสารแม่แบบ และเตตระเอธิลออโทซิลิเกตเป็นแหล่งซิลิกา: ระยะเวลากวนของผสมก่อนการบ่ม วิธีการบ่ม และอุณหภูมิแคลซิเนชั่น", ประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 8 ประจำปี 2556, 24 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย