โครงการการลดมลพิษทางน้ำโดยชุมชน

Publish Year National Journal 1
2014 inดร.กิตติพจน์ เพิ่มพูล, อาจารย์, "การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อการจัดการคุณภาพน้ำ กรณีศึกษา : สามชุมชนในจังหวัดนครปฐม", วารสารมหาวิทยาลัยคริสเตียน, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, กรกฎาคม - กันยายน 2014, หน้า 483-492