การประดิษฐ์ก๊าซเซนเซอร์โครงสร้างแบบ Core-shell ลวดนาโนโดยใช้เทคนิค Atomic Layer Deposition เพื่อการตรวจจับก๊าซพิษ

Publish Year International Conference 2
2013 exPusanisa Suwansil, exWathang Donkrajang, exTeerakiat Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Molecular Dynamics Simulation of Lithium Ions Interaction with Functionalized Carbon Nanotubes", The 17th International Annual Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE 17), 27 - 29 มีนาคม 2013, ขอนแก่น ขอนแก่น ประเทศไทย
2013 exSiyang, S., exLorwongtragool, P., inดร.อธิราช หนูสีดำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exKerdcharoen, T., "Development and application of electronic nose for agricultural robot", 2013 10th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology, ECTI-CON 2013, 15 พฤษภาคม 2013