การศึกษาสถานภาพระบบนิเวศวิทยาแหล่งน้ำ ชนิดสัตว์น้ำและผลผลิตสัตว์น้ำในแม่น้ำบางปะกง

Publish Year National Journal 1
2017 inนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การสารวจปรสิตที่ซี่เหงือกของปลากดหัวแข็ง (Arius maculatus)จากแม่น้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา", วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง, ปีที่ 11, ฉบับที่ 1, มกราคม - มิถุนายน 2017, หน้า 55-66
Publish Year International Conference 2
2012 inนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, inดร.นิติ ชูเชิด, รองศาสตราจารย์, "Abundance of Pathogenic Bacteria from Cage Cultured Seabass in Bangpakong River, Thailand", AQUA 2012, 1 - 5 กันยายน 2012, สาธารณรัฐเช็ก
2011 inนางสาวพัชรี ครูขยัน, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, รองศาสตราจารย์, inดร.ชลอ ลิ้มสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Infestation of seabass Lates calcarifer (Bloch) with Laticola spp.", the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF), 21 - 25 เมษายน 2011, สาธารณรัฐประชาชนจีน